top of page

PROGRAM COMUN DE CDI

                Programul comun de CDI a fost elaborat de catre directorul de proiect impreuna cu toti responsabilii partenerilor implicati in proiect si incarcat pe platforma UEFISCDI cu 6 luni inainte de finalizarea proiectului.

               A fost respectat planul initial de cercetare asumat in cadrul propunerii de proiect, astfel ca in cadrul proiectului component 1 au fost realizati senzori chemorezistivi pentru detectia de materii explozive si precursori de explozivi. Similar, in cadrul proiectului component 2 au fost realizate si implementate mai multe tipuri de nanostructuri pentru senzori SAW, iar acesti senzori au fost testati în Laboratorul de Echipamente Electrice Ex de Curenți Slabi, aparținând departamentului Securitatea Instalațiilor și Echipamentelor Antiexplozie din INCD INSEMEX Petroșani. 

               In cadrul proiectului component 3 a fost respectat planul initial de cercetare asumat in cadrul propunerii de proiect, prin realizarea de modele experimentale. Astfel, au fost obtinute filme subtiri piezoelectrice functionale (BCTZ) prin metoda depunerii laser pulsate (PLD), a fost obtinut un set de probe pentru testarea proprietatilor functionale (CO-INFLPR), au fost obtinute filme subtiri piezoelectrice functionale polimerice de PVDF prin metoda depunerii din faza de vapori asistata de o matrice  (MAPLE) si a fost obtinut un set de probe pentru testarea proprietatilor functionale. De asemenea, a fost realizat sistemul robotic mobil (P3-UCV) si a fost evaluata eficienta (in conditii de laborator) senzorilor de presiune realizati din materiale piezoelectrice si proiectarea/realizarea sistemelor de test real (P2-INSEMEX).      

               In cadrul proiectului component 4 au fost obtinute filme subtiri de oxid de wolfram nedopat si dopat cu 1% si 2% Fe in oxidul de wolfram si structuri sub forma WO3/MnO2 si MnO2/WO3+MnO2/WO3. Au fost de asemenea depuse filme subtiri de WO3/WO3 dopat pe alumina prevazuta cu electrozi pentru senzori de gaze.

  

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

               Prin propunerea de proiect depusa, pe langa implicarea resursei umane de la fiecare partener in vederea atingerii obiectivelor asumate, partenerii din proiect si-au propus si au angajat 9 (noua) nou cercetatori cu norma intreaga. Aceste posturi vor fi pastrate doi ani dupa finalizarea proiectului. La INFLPR, mentinerea posturilor se va realiza prin finantarea acestora din proiectul Nucleu al institutiei. De asemenea, o parte din cele 5 pozitii vor fi incluse in cadrul departamentului C400 "Centru de Inovare Interdisciplinar de Fotonica si Plasma pentru Eco-Nano Tehnologii si Materiale Avansate". In plus, o parte din nou angajati (Bonciu Anca, Constantinoiu Izabela) sunt in listele de personal ale proiectelor nou contactate (PED si TE).

               Postul de nou cercetator din cadrul P2-INCD INSEMEX Petroșani de asistent de cercetare ştiinţifică a fost ocupat prin concurs de către drd. Șimon Adrian Bogdan pe durata nedeterminata.

               Mentinerea posturilor la partenerul P3 - UCV va fi realizata in conformitate cu pachetul de informatii; noii cercetatori sunt incadrati ca asistenti de cercetare in cadrul INCESA-Universitatea din Craiova. P1-UPB va acoperi toți noii cercetători dintr-un proiect POC care este în curs de implementare.

 

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII 

               Din fondurile disponibile în cadrul proiectului au fost achiziționate până în prezent echipamente (INFLPR, INSEMEX, UCV) și materialele (toti partenerii) necesare pentru realizarea activităților de cercetare-dezvoltare-inovare, ca de ex. detector laser portabil cu spectroscopie Raman, stație de analiză a substanțelor periculoase (INSEMEX). In plus, a fost întreținuta infrastructura existentă în Planul Multianual de Dezvoltare Instituțională.

 

 

CRESTEREA NUMARULUI DE PUBLICATII SI DISEMINAREA REZULTATELOR LA CONFERINTE INTERNATIONALE 

               Pana in prezent activitatea stiintifica a fost diseminata prin publicarea a 16 articole ISI, participarea la conferinte nationale si internationale cu 30 lucrari, precum si trimiterea a 4 cereri de brevet. Aceste articole sunt rezultatul colaborarii tuturor partenerilor implicati in proiect.

 

 

MANAGEMENTUL ACTIVITATII DE CERCETARE

               Acesta este dezvoltat pe doua directii – continuarea cercetarilor initiate in cadrul proiectului TESTES si depunerea de proiecte in comun intre partenerii consortiului. Activitățile de cercetare vor fi dezvoltate cu implicarea noilor cercetători din cadrul proiectului și vor viza extinderea obținerii de noi senzori precum si integrarea lor în sisteme inteligente de detectie.

               Programul comun de CDI pe care ni-l propunem este corelat cu planul de dezvoltare institutionala al partenerilor:

- CO-INFLPR: Strategia de dezvoltare Obiectiv 2. D2.3: Dezvoltarea de noi tehnologii bazate pe procesari cu plasma si laseri la scara micro-nanometrica, Obiectiv 4. D4.5. Tehnologii de procesare cu laseri si plasma pentru aplicatii industriale.

- P1-UPB: direcția de cercetare din cadrul centrului de cercetări "Grupul pentru materiale polimerice avansate" îşi propune oferirea de servicii de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul sintezei si caracterizarii de materiale cu functionalitati noi.

- P2-INSEMEX: activitatea de cercetare – dezvoltare – inovare este concentrata la materiile explozive, atat explozivi propriu-zisi de uz civil, cat si articole pirotehnice. INSEMEX isi propune continuarea testarilor experimentale, incercarilor si evaluarilor pentru explozivi de uz civil si articole pirotehnice.

- P3-UCV: direcția de cercetare din cadrul INCESA-UCV este dezvoltarea de sisteme mecatronice și robotice. INCESA - Laboratorul de tehnici şi procese inovative în domeniul mecatronicii şi roboticii îşi propune oferirea de servicii de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul mecatronicii şi roboticii.

          Ne propunem să colaborăm in aceeasi forma de parteneriat în vederea oferirii de astfel de servicii către parteneri locali sau naţionali. Propunerea de teme de cercetare în cadrul Programelor de cercetare naţionale (PNCDI-III) sau internaţionale este de asemenea avuta in vedere.        

 

INTERNATIONALIZARE

               Rezultatele obtinute pana in prezent, precum si cele ce vor fi obtinute pe baza planului general vor fi diseminate in continuare prin depunerea de brevete de inventie, publicarea de articole in reviste de prestigiu indexate ISI, precum si prin prezentarea cu comunicari orale/postere la conferinte internationale. Se intentioneaza de asemenea, gasirea de parteneri si competitii de proiecte internationale, in care sa se implice cele patru institutii componente ale consortiului (INFLPR, UPB, INSEMEX si UCV), pentru extinderea colaborarilor si a domeniilor de cercetare si cu alte institutii cu activitati in aceste domenii, din Europa.

 

RESURSE UMANE

Toti membrii echipelor de lucru implicati in realizarea obiectivelor acestui proiect vor participa si colabora in continuare, atat pentru realizarea noilor obiective propuse, cat si pentru dezvoltarea de noi directii de cercetare si depunerea de propuneri de proiecte.

               Pozitiile de noi cercetatori deschise vor fi mentinute in continuare cel putin doi ani, cu implicarea acestora in noile domenii de cercetare propuse, precum si in toate depunerile de proicte de cercetare dezvoltate. Va fi stimulata in continuare participarea la conferinte international de specialitate, precum si la stagii/training-uri de specializare, fie in domeniile de cercetare propuse a fi dezvoltate, fie in tehnici de lucru/analiza necesare activitatilor propuse.

               Prin implicarea resurselor din cadrul INFLPR- inclusiv  Centrul C400 „Centrul de Inovare Interdisciplinar de Fotonică și Plasmă pentru Eco-Nano Tehnologii și Materiale Avansate” si „Centrul de Transfer Tehnologic” CTTIM-INFLPR vor creste oportunitatile pentru specializarea resursei umane. 

 

MANAGEMENTUL STRATEGIC, FINANCIAR, INVESTITIONAL SI ADMINISTRATIV

               In acord cu strategia de dezvoltare institutionala a celor patru parteneri din proiect (INFLPR, UPB, UCV si INSEMEX), se intentioneaza mentinerea si consolidarea consortiului constituit pentru realizarea activitatilor acestui proiect, precum si prin depunerea in continuare de proiecte de cercetare cu participarea echipelor de lucru de la cele patru institutii. Intretinerea si dezvoltarea infrastructurii deja existente, dezvoltarea de noi tehnologii/dispozitive si brevetarea rezultatelor obtinute vor constitui principalele prioritati pentru membrii acestui consortiu.

               Coordonatorul INFLPR, avand ca obiectiv strategic de dezvoltare „Obtinerea pozitiei de lider national in domeniul aplicatiilor industriale si biomedicale ale procesarii fotonice, cu plasma si radiatie”, va asigura implicarea in acest proces a Centrului de Transfer Tehnologic CTTIM-INFLPR pentru cresterea oportunitatilor de valorificare a rezultatelor de cercetare.

               De asemenea, in cadrul domeniilor de specializare inteligentă din programul de dezvoltare regionala, conlucrarea in domeniul CDI pentru partenerii consorțiului poate duce la dezvoltarea de software si tehnologii pentru susținerea domeniilor de specializare inteligentă identificate la nivelul regiunii București-Ilfov, respectiv Sud-Vest Oltenia. Strategiile Regionale de Specializare Inteligentă (RIS3) a Regiunii Sud-Vest Oltenia, respectiv a regiunii București-Ilfov sunt documente strategice cu rol de coordonare a politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării si inovării în aceste regiuni pentru perioada 2021-2027.

               Pentru creșterea gradului de valorificare socio-economică a rezultatelor cercetării se va incerca dezvoltarea unui consortiu cu companii private in cadrul diverselor programe de transfer tehnologic- PTE UEFISCDI sau Horizon Europe 2021-2027. 

bottom of page